Fu Jing poses for photo shoot


Singer Fu Jing

Source: Weibo