Wu Qian poses for photo shoot


Actress Wu Qian 

Source: Weibo